§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy baby d’Oro, dostępny pod adresem internetowym www.babydoro.pl, prowadzony jest przez firmę baby d’Oro – Magdalena Gola, z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Komisji Edukacji Narodowej 94/109 02-777, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7621677895, REGON 362317713

2. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

3. Uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego prosimy kierować na adres e-mail: butik@babydoro.pl lub skontaktować się telefonicznie +48 519 686 868

 

§ 2 DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego

2. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.babydoro.pl

3. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

5. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy

6. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, adres dostawy oraz forma płatności

10. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług

12. Sprzedawca – firma baby d’Oro, z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Komisji Edukacji Narodowej 94/109 02-777, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7621677895, REGON 362317713

13. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep internetowy za pośrednictwem poczty elektroniczne e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym 

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

15. Administrator  Magdalena Gola, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą baby d'Oro – Magdalena Gola, z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 94/109, 02-777, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 762-16-77-895, REGON: 362317713

16. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.

17. Polityka – Polityka prywatności.

18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 § 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sklepu: ul. Długa 8/14 00-238 Warszawa

2. Adres e-mail Sklepu: butik@babydoro.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 519-686-868

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski33105010251000009216149527

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12.00 – 18.00 w dni robocze oraz soboty w godzinach 12.00 – 14.00

 

§ 4 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  

§ 5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia

5. podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu internetowego uprawniającego do rabatu

6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny)

7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 2.

8. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu zamawianych Produktów, za niedostarczenie Produktów wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnie podanego adresu dostawy

 

§ 6 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej rekomendowanej przez Sklep 

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Długa 8/14 00-238 Warszawa (z wyjątkiem mebli)

c. Przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Klienta - w takim przypadku  odpowiedzialność oraz obowiązek reklamowania uszkodzeń Produktów powstałych w trakcie transportu, spoczywa na Kliencie

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a. Przelew tradycyjny

  b. Płatności internetowe PayU oraz Przelewy24

  c. Płatność ratalna PayU oraz Przelewy24

  d. Płatność kartą płatniczą PayU oraz Przelewy24

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 7 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), przez firmę kurierską DPD.

  a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  b.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia wpłynięcia należności na konto Sklepu

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia wpłynięcia należności na konto Sklepu

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie  całej Europy.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „wysyłka akcesoriów” i „transport mebli” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu  przez Klienta jest bezpłatny.

12. Sklep baby d’Oro nie uwzględnia możliwości odbioru osobistego mebli. 

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży biegnie od momentu dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy, Klient powinien skorzystać z formularza, którego wzór znajduje się w zakładce Zwroty zamieszczonej na stronach Sklepu internetowego.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu na terenie Polski (z wyjątkiem kosztów transportu indywidualnego), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, w przypadku mebli adres należy ustalić uprzednio telefonicznie pod numerem 519 68 68 68 Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności dotyczy to dekoracji okiennych oraz produktów na indywidualne zamówienie klienta tj. meble, meble tapicerowane.

c. Klient niezwłocznie po zamówieniu produktu na indywidualne zamówienie, zostanie poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym zadeklaruje świadomość braku możliwości zwrotu wyżej opisanego produktu wykonanego na indywidualne zamówienie. Treść oświadczenia zostanie przesłana drogą mailową- produkt zostanie przekazany klientowi tylko w przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia opatrzonego jego podpisem.

d. zwrotowi lub wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak użytkowania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz niezniszczonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać (dostarczyć) oryginalny dokument zakupu.

10. Prawo odstąpienia od Umowy ma zastosowanie tylko do produktów, które są zwracane w nienaruszonym stanie.

a. zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów które nie są w takim samym stanie w którym zostały otrzymane. Nie dokonamy zwrotu, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań.

11. Zwrotowi nie podlegają produkty objęte sezonowymi wyprzedażami.

12. Powyższe wymagania co do odstąpienia od umowy sprzedaży nie naruszają, ani nie ograniczają praw klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  

§ 9 REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, nie posiadające wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, należy załączyć dowód zakupy (paragon fiskalny lub faktura VAT)

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, w przypadku mebli adres należy ustalić uprzednio telefonicznie pod numerem +48 519 68 68 68

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

8. Każda przesyłka powinna zostać otwarta w obecności kuriera, w celu spisania ewentualnego protokołu zniszczenia, który jest warunkiem uwzględnienia reklamacji dotyczącej szkody powstałej w transporcie.

 § 10 NEWSLETTER 

1. Za zgodą Klienta istnieje możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu internetowego

2. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest uprzednie wyrażenie chęci Klienta na jego otrzymywanie

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego korespondencji drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, oraz musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie

4. Z prenumeraty Newslettera Klient może zrezygnować w dowolnym momencie

 

§ 11 PROMOCJE

1. W przypadku sprzedaży produktów objętych promocją, których liczba jest zawsze ograniczona, realizacja zamówień dokonywana jest zgodnie z kolejnością wpłynięcia zamówień do sprzedawcy

 

§ 12 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM - POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych związane z korzystaniem ze Sklepu

  a) W związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Administrator gromadzi dane w zakresie niezbędnym do realizacji i dostawy zamówień.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Sklepie

a) Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, a niebędących zarejestrowanymi Klientami (tj. osoby nieposiadające Konta w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora:

w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie;

w celu obsługi reklamacji.

b) Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych koniecznych do utworzenia i obsługi Konta.

c) Dane osobowe są przetwarzane:

w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Sklepie

w celach analitycznych i statystycznych

w celach marketingowych Administratora

d) Złożenie zamówienia przez Klienta Sklepu jest związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia.

e) Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu realizacji złożonego zamówienia;

  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

  • w celach analitycznych i statystycznych

f) Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez elektroniczny formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe są przetwarzane:

w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz.

3. Marketing

a) Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  • wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych;

  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach;

  • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług tj. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe.

4. Pliki cookies

a) Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego Sklep. Cookies gromadzą informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej (poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Sklepie i dokonywanych przez niego czynności).

b) Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.).

c)Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, w tym celu Administrator gromadzi informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych

a) Czas przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju zakupionych towarów. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody.

b) Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, związanych z reklamacją.

6. Uprawnienia Klienta

a) Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych

 • Prawo uzyskania kopii danych

 • Prawo do sprostowania

 • Prawo do usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

 • Prawo wycofania zgody

 • Prawo do skargi

b) Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: baby d'Oro – Magdalena Gola ul. Długa 8/14 00-238 Warszawa

 • drogą e-mailową na adres: butik@babydoro.pl

7. ODBIORCY DANYCH

a) W związku z realizacją zamówień dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy, firmy transportowe (w związku z realizacją zamówienia).

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

a) Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

b) Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

a) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

3. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, by zdjęcia Produktów oraz ich opisy odpowiadały rzeczywistości jak najdokładniej. Podczas dokonywania zmian i aktualizacji np. cen, konfiguracji itd. mogą wystąpić błędy – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane podczas realizacji zamówienia

4. Na podstawie przepisów Ustawy Prawo Własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy mogą być chronione i zastrzeżone

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. ); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl